Οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.4 που αφορά τον «Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Σύνδεση με την αγορά εργασίας». Οι παρεμβάσεις του Μέτρου 2.4 αποσκοπούν στη σύνδεση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στηρίζονται σε τρεις διακριτούς άξονες πολιτικής:
 • στην προώθηση της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • στην ανάπτυξη προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και ενίσχυση της λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών και σπουδαστών για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
Πριν από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ, ορισμένα μόνο Τμήματα Ιδρυμάτων της τότε Ανώτατης Εκπαίδευσης (όλα τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και ορισμένα των ΑΕΙ και των Πολυτεχνικών Σχολών) περιελάμβαναν την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φοιτητής/ σπουδαστής ολοκλήρωνε τις σπουδές του χωρίς την ελάχιστη εφαρμογή των γνώσεων του στην πράξη αλλά και δίχως κάποια καθοδήγηση στο ζήτημα «εξεύρεση εργασίας». Έτσι ο απόφοιτος όφειλε να αυτοσχεδιάσει ως προς τη στρατηγική εξεύρεσης εργασίας, τη σύνδεση των γνώσεών του με τις επαγγελματικές απαιτήσεις και την ένταξή του στο εργασιακό περιβάλλον.

Πριν από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ, ορισμένα μόνο Τμήματα Ιδρυμάτων της τότε Ανώτατης Εκπαίδευσης (όλα τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και ορισμένα των ΑΕΙ και των Πολυτεχνικών Σχολών) περιελάμβαναν την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φοιτητής/ σπουδαστής ολοκλήρωνε τις σπουδές του χωρίς την ελάχιστη εφαρμογή των γνώσεων του στην πράξη αλλά και δίχως κάποια καθοδήγηση στο ζήτημα «εξεύρεση εργασίας». Έτσι ο απόφοιτος όφειλε να αυτοσχεδιάσει ως προς τη στρατηγική εξεύρεσης εργασίας, τη σύνδεση των γνώσεών του με τις επαγγελματικές απαιτήσεις και την ένταξή του στο εργασιακό περιβάλλον.

Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών στα περισσότερα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης. Έχει επανακαθοριστεί δηλαδή το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ώστε να περιλαμβάνει και την ίδια την εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης, δυνατότητα που θα κληθεί να επιδείξει ο απόφοιτος στο πρώτο του εργασιακό περιβάλλον. Στις Σχολές Μηχανικών π.χ. στη Γαλλία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα λειτουργικό ένα σύστημα σταδιακής πρακτικής άσκησης (1 μήνα Π.Α. στο τρίτο έτος, 3 μήνες Π.Α. στο τέταρτο και 6 μήνες Π.Α. στο πέμπτο), το οποίο τροφοδοτεί το φοιτητή με την ανάλογη με τις θεωρητικές του γνώσεις εξοικείωση με το επάγγελμα, με αποτέλεσμα να αποκτά - μαζί με την εμπειρία από το πέρασμα από όλες τις φάσεις πραγματοποίησης ενός έργου - και τη δυνατότητα προσανατολισμού ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική του πορεία.

Στις ΗΠΑ, όπου κυρίαρχος είναι ο ρόλος της αγοράς, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δε σταματούν στη χορήγηση του τίτλου σπουδών αλλά πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλους δείκτες απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας λόγω όχι μόνο ενός αδιαμφισβήτητα υψηλού επιπέδου προσφερόμενων γνώσεων αλλά και της αποτελεσματικής δραστηριοποίησης τους προς την κατεύθυνση της τοποθέτησης στην αγορά εργασίας. Αυτό το τελευταίο αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός Ιδρύματος από τους υποψήφιους φοιτητές. Μάλιστα σε πολλά Ιδρύματα, η σύνδεση αγοράς εργασίας και παροχής γνώσεων φτάνει στο πιο δημιουργικό της απόγειο με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειοφοίτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της προτεραιότητας για απόκτηση ουσιαστικής επαφής του χώρου της εκπαίδευσης με το χώρο της εργασίας, επεκτάθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ Ι ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης. Xρηματοδοτήθηκαν Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σημαντική συμμετοχή φοιτητών/ σπουδαστών.

Κατά το πρώτο διάστημα, η συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού στη διαμόρφωση της επαφής με τον παραγωγικό χώρο ήταν σημαντική, ιδιαίτερα στα Τμήματα που για πρώτη φορά εντάσσονταν στο θεσμό αυτό. Στη συνέχεια, ο θεσμός οργανώθηκε, τυποποιήθηκαν σε μεγάλο μέρος οι λειτουργίες του και σταδιακά, με διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και την εμπειρία κάθε Τμήματος, προχώρησε η υλοποίησή του εμφανίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών/ σπουδαστών. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση υπερέβη την προσφορά θέσεων. Ο παραγωγικός χώρος, αν και με κάποια αρχική διστακτικότητα, ανταποκρίθηκε θετικά στη συνέχεια έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την εδραίωση σταθερής και μόνιμης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές/ σπουδαστές των Τμημάτων που συμμετείχαν στα προγράμματα της Πρακτικής Άσκησης είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να αντιληφθούν το εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εμπειρίες που συνέβαλαν θετικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ασκούμενοι ερχόμενοι σε επαφή με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση εισάγονται ουσιαστικά σε έναν νέου τύπου προβληματισμό κατά την καθημερινή εργασιακή πρακτική. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα όρια που βάζει η πραγματικότητα του χώρου στον οποίο ζουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας θεσμών/ αγοράς όσο και οικονομικών απολαβών. Η σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι συμβάλει στην ωριμότητα των νέων και τους παρακινεί να αναπτύξουν ατομικές ή ομαδικές δεξιότητες. Ωστόσο για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται αρκετός χρόνος. Η διεθνής εμπειρία, αλλά και η εμπειρία των ΤΕΙ στην Ελλάδα, καταδεικνύει ότι Πρακτική Άσκηση διάρκειας μικρότερης του ενός εξαμήνου ίσως δεν είναι επαρκής ούτε για την ουσιαστική εμπέδωση των επιστημονικών γνώσεων μέσα από την επαγγελματική εμπειρία ούτε για την αξιοποίηση των φοιτητών/ σπουδαστών από τις επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και η επέκταση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δουλέψουν τα Ιδρύματα.

Επιμέρους στόχοι της πράξης είναι:

 • η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
 • η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
 • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.
Προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων είναι:
 • η ενίσχυση των φοιτητών και η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία μέσω μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί στα Ιδρύματα
 • η ενημέρωση των ασκουμένων φοιτητών/ σπουδαστών για τον χώρο στον οποίο πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση τους
 • η θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των Ιδρυμάτων και των φορέων υποδοχής ασκουμένων,
 • η διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη (χρήση ηλεκτρονικής ενημέρωσης, ενσωμάτωση της Πρακτικής Άσκησης στους οδηγούς σπουδών, ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης φοιτητών από τα πρώτα εξάμηνα, πρόγραμμα ενημέρωσης χώρων υποδοχής κ.α.).

H Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών για όσα Τμήματα κρίνεται απαραίτητο, είτε ως υποχρεωτική είτε ως προαιρετική δυνατότητα, ώστε να είναι βιώσιμη μελλοντικά.

Με απώτερο στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και αποτελεσματική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα Γραφεία Διασύνδεσης τα οποία λειτουργούν σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, έχουν καταξιωθεί ως θεσμός στην εκπαιδευτική και την παραγωγική κοινότητα και βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και με φορείς της παραγωγής. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται και η συνεργασία με τις Ενώσεις Αποφοίτων. Σε ορισμένες χώρες, η πρακτική άσκηση και το Γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζονται ενεργά από τις ενώσεις αποφοίτων, οι οποίες βρίσκονται σε στενή επαφή και αλληλεπίδραση με το Πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχονται οι απόφοιτοι (οικονομική με τη μορφή εισφορών ή προσλήψεων φοιτητών για πρακτική άσκηση ή μόνιμη εργασία αλλά και συμβουλευτική με τη μορφή συμμετοχών σε συμβουλευτικές επιτροπές ή σε Δ.Σ. του ίδιου του Πανεπιστημίου ή θυγατρικών του εταιρειών κλπ). Η εμπειρία των Πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψη.

Για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας και δημιουργικότητας στο νέο χώρο δράσης τον επαγγελματικό, ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνάντησης τελειοφοίτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης. Η πιθανότητα π.χ. της συνύπαρξης τελειοφοίτων διαφορετικών τομέων σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης φυσικών πόρων (γεωλόγων, μεταλλειολόγων, ωκεανογράφων, χημικών, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων κ.α.) ή πολιτιστικής κληρονομιάς (ιστορικών, αρχαιολόγων, κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης, τοπογράφων, αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, οικονομολόγων κ.α.) στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία επαφής τους με έναν διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης προβλημάτων και με τις δυνατότητες για συνεργασία, άνοιγμα οριζόντων και επινόηση λύσεων.

Για την επίτευξη των στόχων των έργων θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Σχέδιο βελτίωσης (ή οργάνωσης για τα νέα προγράμματα) της πρακτικής άσκησης (με αναβάθμιση και αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού και των μηχανισμών του Ιδρύματος, π.χ. Γραφείου Διασύνδεσης).
 2. Δημιουργία και ενίσχυση μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων
 3. Μηχανισμός συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης με βάση την ετήσια αποτίμησή του.

Θα εκτιμηθεί θετικά η θέσπιση συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Εκπαιδευτικού Φορέα (Ίδρυμα, Τμήμα) με αντίστοιχο κλαδικό όργανο (ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, Κλάδο/ Ομάδα Επιχειρήσεων Παραγωγής-Διακίνησης προϊόντων κλπ.) που θα αφορά στην υποστήριξη και τη βελτιστοποίηση δράσεων για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για τις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις, τη μεθοδολογία, τον τρόπο χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα, την επίβλεψη των ασκουμένων, τη μεθοδολογία παρακολούθησης της στο χώρο της πρακτικής άσκησης και άλλων θεμάτων. Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης 52 σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, κατά την περίοδο από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2007, στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 2.4.2.α «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης- Γ’ Φάση» της Ενέργειας 2.4.2 «Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης» του Μέτρου 2.4 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Η γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υλοποιείται δε με την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη σειρά πρακτικών ασκήσεων. Από την μέχρι τώρα εμπειρία του καθώς και από την εμπειρία άλλων τμημάτων της ΣΔΟ έχει ήδη κατευθύνει την προσπάθειά του στη δημιουργία κατά το δυνατόν σταθερών σχέσεων με επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε θέματα Project Management. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούμενες στον χώρο των τεχνικών έργων, της διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και έργων πληροφορικής χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν νέες μεθοδολογίες και τεχνικές στηριζόμενες στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων. Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών σε επιχειρήσεις με τέτοια χαρακτηριστικά τους δίνει τη δυνατότητα για άμεση γνωριμία με το εργασιακό περιβάλλον αλλά παράλληλα δημιουργεί και στις επιχειρήσεις τη διάθεση απασχόλησης τουλάχιστον σε επίπεδο Πρακτικής Άσκησης και άλλων σπουδαστών. Ταυτόχρονα αποτελεί άτυπη διαφήμιση του παραγόμενου από τμήμα έργου σε ομοειδείς επιχειρήσεις.

Για την επιλογή των επιχειρήσεων αυτών εξασφαλίζεται η συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας το οποίο έχει καταξιωθεί ως θεσμός στην εκπαιδευτική και την παραγωγική κοινότητα και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και με τους επιχειρηματικούς φορείς. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει οικονομικά τους σπουδαστές με 250 € /μήνα για άσκηση στον τόπο μόνιμης κατοικίας και 400 € / μήνα για άσκηση μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής, θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους σε συνεργασία με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, θα διερευνήσει μέσα στον κόσμο των επιχειρήσεων τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης και θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας μέσω μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί στο Τμήμα και το Ίδρυμα με τη συμβολή και του ΕΠΕΑΕΚ IΙ. Το Έργο ,

 • Ενημερώνει τους υποψήφιους ασκούμενους σπουδαστές για το χώρο και τις συνθήκες που πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση.
 • Αξιολογεί και επιλέγει επιχειρήσεις για τοποθέτηση των σπουδαστών του τμήματος στην πρακτική άσκηση.
 • Αξιολογεί και επιλέγει σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και μέσα από τυποποιημένη διαδικασία τους σπουδαστές που θα υποστηριχθούν από το ΠΠΑ.
 • Δημιουργεί και ενισχύει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ μηχανισμούς εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων. Αξιοποιεί και αναβαθμίζει την υπάρχουσα υποδομή, το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του τόσο του Τμήματος όσο και του Ιδρύματος.
 • Δημιουργεί σταθερές σχέσεις (Σύμφωνο Ποιότητας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης) με τις επιχειρήσεις που πληρούν τα βασικά χαρακτηριστικά για το ΠΠΑ του Τμήματος, δημιουργώντας στην αγορά εργασίας το ενδιαφέρον για την απασχόληση αποφοίτων του Τμήματος. Παράλληλα θεσπίζει πρωτόκολλο / σύμβαση συνεργασίας και κανόνες δεοντολογίας μεταξύ του Τμήματος και των επιχειρήσεων και διαχέει στα ενδιαφερόμενα μέρη τους στόχους και τις δυνατότητες που παρέχει το Έργο και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά του. Τέλος
 • Αναπτύσσει μηχανισμούς συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Οδηγός καλών πρακτικών)με βάση την ετήσια αποτίμησή του από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Τμήμα- σπουδαστές-επιχειρήσεις).

Ανακοινώσεις

4/3/2010
Εγγραφή
Περισσότερες...
Επιχειρήσεις

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...
Σπουδαστές

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...


Σχεδίαση - Ανάπτυξη : Γκανάς Λάμπρος  
Ομάδα Ανάπτυξης: Γκαμπούρας Δημήτριος, Ταμίας Γεώργιος