Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και η επέκταση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δουλέψουν τα Ιδρύματα.

 • η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
 • η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
 • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

 • η ενίσχυση των φοιτητών και η ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία μέσω μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί στα Ιδρύματα
 • η ενημέρωση των ασκουμένων φοιτητών/ σπουδαστών για τον χώρο στον οποίο πρόκειται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση τους
 • η θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των Ιδρυμάτων και των φορέων υποδοχής ασκουμένων,
 • η διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη (χρήση ηλεκτρονικής ενημέρωσης, ενσωμάτωση της Πρακτικής Άσκησης στους οδηγούς σπουδών, ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης φοιτητών από τα πρώτα εξάμηνα, πρόγραμμα ενημέρωσης χώρων υποδοχής κ.α.).

Ανακοινώσεις

4/3/2010
Εγγραφή
Περισσότερες...
Επιχειρήσεις

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...
Σπουδαστές

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...


Σχεδίαση - Ανάπτυξη : Γκανάς Λάμπρος  
Ομάδα Ανάπτυξης: Γκαμπούρας Δημήτριος, Ταμίας Γεώργιος