Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, 41500, Λάρισα
Λάρισα: 2410 684738, 684723, 684724, Καρδίτσα: 2441064727
chris@teilar.gr

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ανακοινώνει τις επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης

Α. Ο Ασκούμενος για να ενταχθεί στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση
β. Βεβαίωση Σπουδών
γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής
στ. Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου

Β. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
2. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αξιολόγησης των σπουδαστών

3. Προβαίνει στη αξιολόγηση και επιλογή των σπουδαστών που θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

4. Καταρτίζει λίστα εποπτών από πλευράς τμήματος (μόνο μία φορά μετά την έναρξη της Πρ. Άσκησης). Οι επόπτες πρέπει να είναι μέλη ΕΠ (συνήθως του τμήματος)

5. Ορίζει τους επιβλέποντες εκ μέρους του φορέα για κάθε σπουδαστή

6. Καταρτίζει πίνακα που περιλαμβάνει
• τους επιλεγέντες σπουδαστές για τη συγκεκριμένη περίοδο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία
• τον επόπτη ανά σπουδαστή
• τον επιβλέποντα εκ μέρους του φορέα για το συγκεκριμένο σπουδαστή με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (α/α, ονοματεπώνυμο σπουδαστή, επόπτης, επιβλέπων, θέση στο φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, επωνυμία φορέα)

7. Αποστέλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή:
α. Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ανά σπουδαστή
β. Το φύλλο excel της αξιολόγησης του σπουδαστή
γ. Το φύλλο excel με τον πίνακα σπουδαστής-επόπτης- επιβλέπων

Ο Σπουδαστής μετά την ένταξη του προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπογεγραμμένη την Ειδική Σύμβαση Εργασίας του Σπουδαστή
β. Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα
β. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να καταβληθούν από τον φορέα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η συγκεκριμένη δαπάνη, θα καταβληθεί στο φορέα από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.
2. Η αποζημίωση του φοιτητή εκ μέρους της επιχείρησης /φορέα καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο ποσό των 176,08 €/μήνα για το δημόσιο τομέα ή 300,80 €/μήνα για τον ιδιωτικό τομέα

3. Ο φορέας/επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αναγγελία Σύμβασης στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ημέρα πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.

4. Η θέση της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να καταχωρηθεί εκ μέρους του φορέα στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ».