Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, 41500, Λάρισα
Λάρισα: 2410 684738, 684723, 684724, Καρδίτσα: 2441064727
chris@teilar.gr

Γενικές Ρυθμίσεις για την Πρακτική Άσκηση

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γενικές Ρυθμίσεις

Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.  {Π.Δ.174/85, ΦΕΚ Α, 59}.

Ο αριθμός των ασκούμενων σπουδαστών, η υπηρεσία άσκησής τους, καθώς και η υπηρεσία ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βαρύνεται με τις δαπάνες αποζημίωσης και υγειονομικής περίθαλψης αυτών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.  Επίσης, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το ύψος του ασφάλιστρου, καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια ασφάλισης των ασκούμενων σπουδαστών.  (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56). 

Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω διάταξη.  (παρ. 2 α άρθρο 1 του Ν.2568/97 ΦΕΚ Α, 38).

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του Ν.1256/82, έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα.  Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.  (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56). 

Η αποζημίωση των σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα ορίζεται ίση με το βασικό μισθό του κατώτερου βαθμού της κατηγορίας Μ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά.  Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας.  (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56). 

Οι ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση των σπουδαστών αυτών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης.  (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56). 

Οι Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ, είναι δυνατόν να επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με ποσό μέχρι 50% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά.  {Εγκύκλιος ΟΑΕΔ 94200/05-08-86}. 

Με βάση την με Α.Π. 94200/05-08-06 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, δικαιούνται επιδότησης, κατά το ήμισυ της αμοιβής που καταβάλλεται στους ασκούμενους σπουδαστές, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, καθώς και οι Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις που απασχολούν αυτούς. 

Το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων, το ακριβές ποσοστό επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλη λεπτομέρεια περί την οργάνωση της πρακτικής των σπουδαστών των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ σε χώρους εργασίας του Ιδιωτικού Τομέα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 

Προϋποθέσεις Διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 το συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.  {Ε5/4942/12-09-89}

Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα υποβάλλει αίτηση-δήλωση στο Τμήμα που είναι γραμμένος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί.  Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των σπουδαστών που θα ασκηθούν σε αυτόν.  {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Ειδικά για τους σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ, την εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιούν μόνο οι σπουδαστές της ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Υ.Α.1258/73 (ΦΕΚ Β, 151/73) και Υ.Α. Ε5/573/83 (ΦΕΚ Β, 395).

Υποχρεώσεις ασκούμενου σπουδαστή

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας.  Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.  Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία νέας θέσης, για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης. 

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα.  Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας.  Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.  Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Σχολής, το βιβλίο πρακτικής άσκησης (κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του) και κάθε άλλο στοιχείο (π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κλπ.) που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το Τμήμα. 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης, αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. 

Σε περίπτωση απόρριψης, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης του Προϊσταμένου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά.  {άρθρο 5, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Η μορφή και το περιεχόμενο του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών στο επάγγελμα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  {άρθρο 6, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης από τους ασκούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ.174/85. 

Ο Σπουδαστής ο οποίος τοποθετείται από το Τμήμα του σε θέση πρακτικής άσκησης του Δημοσίου Τομέα και δεν παρουσιάζεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την έναρξη του προγράμματος της πρακτικής άσκησης, αποκλείεται από τη θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη άλλων αναγκών.  Ο σπουδαστής αυτός κάνει πια πρακτική άσκηση, εφόσον θέλει, στο δημόσιο τομέα, με την έναρξη της επόμενης περιόδου.  {Ε5/3196/14-05-87}

Άδειες

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.  Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.  {άρθρο 5, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Οι υποχρεωτικές αργίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τον Ν.1157/81, άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ Α, 126).

Διευκολύνσεις σπουδαστών 

Στους σπουδαστές των ΤΕΙ, εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή του επιμορφωτικού σεμιναρίου που παρακολουθούν κατά περίπτωση, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτησή τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους  στις εξετάσεις.  Οι διευκολύνσεις παρέχονται στους δικαιούχους σπουδαστές για διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.5 του Ν.1404/1983.  {Π.Δ.483/84 ΦΕΚ Α, 173}. 

Οι διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνουν {Π.Δ.483/84 ΦΕΚ Α,173}

 1. Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης της ειδικής άδειας εξετάσεων των δεκατεσσάρων (14) ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1346/83 (ΦΕΚ Α, 46). 
 2. Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του σπουδαστή στη σχολή του.  Η άδεια βραχείας απουσίας είναι τρίωρης διάρκειας και αναφέρεται στην καθυστέρηση προσέλευσης ή στην ενδιάμεση απουσία ή στην πρόωρη αναχώρηση από το κανονικό ωράριο εργασίας.  Ο δικαιούχος σπουδαστής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο. 
 3. Την απαλλαγή από τη νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. 
 4. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων. 
 5. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος σπουδαστής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. 
 6. Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου σπουδαστή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκησή του  στο επάγγελμα και όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση. 

Προϋποθέσεις παροχής διευκολύνσεων

 1. Να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση ο εργαζόμενος σπουδαστής στην οποία θα αναφέρει και το λόγο που τη ζητά τουλάχιστον 3 μέρες.  Ειδικά για τις διευκολύνσεις της απαλλαγής από τη νυκτερινή βάρδια και για την αλλαγή βάρδιας, η αίτηση του εργαζομένου πρέπει να υποβάλλεται 6 μέρες νωρίτερα. 
 2. Μαζί με την πρώτη του αίτηση, ο σπουδαστής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να προκύπτει το τμήμα και η σχολή που φοιτά, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών και το έτος ή το εξάμηνο που φοιτά ο σπουδαστής.
 3. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο σπουδαστή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του μέσα στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε, διαφορετικά σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία του από την υπηρεσία αδικαιολόγητη, εκτός αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε, σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο σπουδαστή.  Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτει αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης. 
 4. Για την άδεια άνευ αποδοχών: α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων του άρθρου 2 του ν.1346/ (ΦΕΚ Α, 46) και β) ο σπουδαστής να έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον 9 μηνών. 

Διακοπή παροχής των διευκολύνσεων

Η παροχή των διευκολύνσεων διακόπτεται όταν ο δικαιούχος σπουδαστής:

 1. Πάρει το πτυχίο του. 
 2. Συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής (την κανονική διάρκεια των σπουδών προσαυξημένη κατά το ήμισυ)
 3. Αναστείλει τις σπουδές του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.1404/83 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.  Ο χρόνος διακοπής της παροχής στην περίπτωση αυτή δεν προσμετράται στον χρόνο διάρκειας της παροχής. 
 4. Χάσει τη σπουδαστική του ιδιότητα ή διακοπεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου, κατά περίπτωση, για οποιοδήποτε λόγο. 

Υποχρεώσεις των ΤΕΙ 

Το Τμήμα, για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα, προγραμματίζει την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) και σε θέσεις του δημόσιου τομέα που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας.  {Ν.1404/83 ΦΕΚ Α, 173}

Εποπτεία

Ύστερα από εισήγηση της γενικής συνέλευσης του οικείου Τμήματος και γνώμη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), καθορίζεται το περίγραμμα του προγράμματος της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, που δημοσιεύεται μαζί με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος.  {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Κάθε Τμήμα που χορηγεί πτυχία, ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελμα.  Σε περιπτώσεις άσκησης των σπουδαστών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης περιοχής άλλου ΤΕΙ, η εποπτεία ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας του ΤΕΙ που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή άσκησης, κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων Τμημάτων.  {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Τα μέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκούμενων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους όσο και με τον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης.  {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Η άσκηση εποπτείας από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ πραγματοποιείται στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου στα ιδρύματα και θεωρείται ως κανονική διδακτική απασχόληση και αντιστοιχεί με 2 ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.  {άρθρο 7, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Κάθε επόπτης-εκπαιδευτικός εποπτεύει 10-15 ασκούμενους, πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 6 επισκέψεις στο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης σε κάθε ασκούμενο που εποπτεύει και συντάσσει αναφορά προς το Τμήμα μετά από κάθε επίσκεψη. 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Σε κάθε Τμήμα των Σχολών των ΤΕΙ συγκροτείται Επιτροπή Πρακτικής άσκησης, αποτελούμενη από 3 μέλη Ε.Π. και 2 εκπροσώπους των σπουδαστών που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του Τμήματος, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Η Επιτροπή αυτή ορίζει έναν Υπεύθυνο απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή Ανώτερης Σχολής συναφούς ειδικότητας με αυτή των ασκουμένων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο ο οποίος επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουμένων, υποβάλλει προτάσεις στη Δ/νση της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουμένων και συνεργάζεται με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό του οικείου ΤΕΙ για την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών.  {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Συντονιστικό Όργανο Πρακτικής Άσκησης

Με το Ε5/4986/21-06-86 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνεται το Συντονιστικό Όργανο σε επίπεδο ΤΕΙ για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών κάθε ιδρύματος.  Το Συντονιστικό Όργανο Πρακτικής Άσκησης συγκροτείται από μέλη Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης που ήδη λειτουργούν στο κάθε Τμήμα του ΤΕΙ, με εκπροσώπηση όλων των Σχολών. 

Είναι τουλάχιστον 4μελές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει πάνω από 6 μέλη, με συμμετοχή 1 εκπροσώπου των σπουδαστών.  Στο όργανο αυτό συμμετέχει επίσης και εκπρόσωπος της Βιομηχανίας (ΣΕΒ κλπ.). 

Χρόνος Διεξαγωγής

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση (24 ημερολογιακών εβδομάδων πενθήμερης εργασίας) πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.  Η περίοδος αυτή είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων.  Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά, η περίοδος της εξάμηνης πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του ασκούμενου σπουδαστή.  {άρθρο 2, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Ειδικά για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, η πρακτική-εργαστηριακή άσκηση που διεξάγεται σύμφωνα με το αναλυτικό τους πρόγραμμα, εκτός σχολών, σε ιδρύματα, υπηρεσίες ή οργανισμούς βαθμολογείται ως εργαστηριακό μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη ως πρακτική άσκηση στο επάγγελμα κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος.  {Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Οι σπουδαστές μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους αμέσως μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων (εφόσον πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις), είτε απασχολούνται σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85 {Ε5/332/22-01-86 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ}), είτε απασχολούνται στο δημόσιο τομέα (Ε5/1987/16-06-94 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ).

Χώρος διεξαγωγής

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ. {άρθρο 3 Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Σε περιπτώσεις που η Διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα, νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση με τον τρόπο αυτό.  Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση, μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου. 

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του τόσο στον Υπεύθυνο που έχει οριστεί για το χώρο εργασίας, όσο και στον Υπεύθυνο Επόπτη του Τμήματος ΤΕΙ, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτική Άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.  {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59}

Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ

Σύμφωνα με το ΠΔ 185/84 (ΦΕΚ Α, 61), παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους σπουδαστές των ΤΕΙ.  Με την ΚΥΑ Ε5/1303/03-03-86 (ΦΕΚ Β, 168/86), οι σπουδαστές ΤΕΙ, κατά το χρόνο πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και σε Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή.  Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 01-01-05 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (επί ημερήσιου μισθού από 34,47 – 37,36 ευρώ, το τεκμαρτό ημερομίσθιο είναι 35,60 ευρώ) {Εγκύκλιος του ΙΚΑ 22/2005}

Στους σπουδαστές το ΙΚΑ χορηγεί, από την πρώτη ημέρα της ασφάλισής τους, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του, τα προβλεπόμενα επιδόματα ατυχήματος και σύνταξη αναπηρίας.  Επί πλέον, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ΙΚΑ χορηγεί στα κατά τη νομοθεσία αυτού μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας. 

Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. εφόσον κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτή ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και το φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία.  {παρ.10, άρθρο 15 ν.3232/04 ΦΕΚ Α, 48}.

Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθώς και κάθε άλλου συναρμόδιου υπουργού (παρ.4β του άρθρου 71 του ν.1566/87 ΦΕΚ Α, 167). 

Σύμφωνα με την Ε5/1258/86 (ΦΕΚ Α, 144), η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ Α, 307), η μηνιαία αποζημίωση των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αυξάνεται από 20000 σε 60.000 δραχμές.

Για τις υποχρεωτικές αργίες καταβάλλεται αποζημίωση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι προσφέρεται τις ημέρες αυτές πρακτική άσκηση και εφόσον η υποχρεωτική αργία δεν συμπίπτει με Κυριακή.  {Ε5/8711/86}

(Εργάσιμες ημέρες * 60.000)/ 25 = Αποζημίωση (κατά μήνα). 

Ο υπολογισμός του χρόνου της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών γίνεται με βάση τις 22 μέρες εργασίας το μήνα, ανεξάρτητα του τρόπου πληρωμής τους.  {Ε5/4967/87}

Ειδικά για τους σπουδαστές ΤΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440 ευρώ, ενώ για τους σπουδαστές των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ σε 352 ευρώ.  {2/50514/0022/17-09-02 (ΦΕΚ Β, 1219/02)}.

Πηγή

http://www.ypepth.gr/docs/odig_no_spoud_cthmia_061005.doc.doc